• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Diepvriesmarkt.nl

Gedeponeerd bij de KvK.


Algemeen: Deze voorwaarden maken deel uit van al onze offertes en al onze overeenkomsten. Alle door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onder wederpartij wordt verstaan iedereen die zaken van ons koopt dan wel een andere overeenkomst met ons sluit.


Offertes en prijzen: Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Indien een aanbod wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. In onze offertes en prijslijsten aangegeven prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven producten en merken in eenheden per sve (standaard verkoop eenheid of doos) of per stuks artikel. Indien de termijn tussen de ontvangst van de bestelling en de afleveringsdatum meer dan acht dagen bedraagt, zijn wij bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de wijzigingen die zich op het moment van aflevering hebben voorgedaan in de prijzen van de betrokken grondstoffen. Wanneer wij van deze bevoegdheid gebruik maken, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.


Betalingsvoorwaarden: Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur; tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf 30 dagen na factuurdatum is de koper van rechtswege zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 2% per maand over het onbetaald gebleven bedrag. Genoemde prijzen gelden af pand Leiderdorp, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de koper het risico van alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor de koper voor derden mocht ontstaan. Diepvriesmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat, doordat Diepvriesmarkt.nl bv niet in staat is tijdig een vervangend product te leveren voor goederen, die op enigerlei wijze besmet zijn. Indien koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, wordt hij geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft Diepvriesmarkt.nl het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst uitvoering van alle tussen hem en Diepvriesmarkt.nl lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, ook indien anders was overeengekomen, dan wel overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat Diepvriesmarkt.nl tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Diepvriesmarkt.nl ten laste van de koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag Diepvriesmarkt.nl in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor Diepvriesmarkt.nl voortvloeien uit het niet nakomen door de koper van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden voortvloeiende, zijn geheel voor rekening van de koper. Diepvriesmarkt.nl hanteert geen minimum orderbedrag. Voor iedere diepvries order rekenen wij €25,00 bezorgkosten, ongeacht het orderbedrag.


Reclame: Over de hoeveelheid van de afgeleverde goederen dient terstond na aflevering te worden gereclameerd op straffe van verval van elk recht. Behoudens tegenbewijs gelden de voor Diepvriesmarkt.nl op de vrachtbrieven of andere afleveringsdocumenten opgegeven hoeveelheden als de juiste. Overige reclames dienen in ieder geval binnen vier dagen na ontvangst van de goederen te zijn ontvangen, op straffe van verval van elk recht.


Teruggave goederen: Teruggave van geleverde goederen kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke instemming onzerzijds en op daarbij door Diepvriesmarkt.nl te bepalen voorwaarden.

Garantie en aansprakelijkheid: Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken in die zin dat, indien de wederpartij ons de geleverde zaken die gebreken vertonen tijdig retourneert, wij naar onze keuze hetzij de ondeugdelijke zaken zullen vervangen, hetzij de daarvoor betaalde prijs aan de wederpartij zullen terugbetalen. Onze aansprakelijkheid voor schade geleden door de wederpartij, is beperkt tot die schade die aantoonbaar het direct gevolg is van een tekortkoming die ons kan worden toegerekend. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en door de wederpartij geleden omzet- en winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onze verplichting tot schadevergoeding is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de prestatie, waaraan het gebrek kleeft.


Op al leveranties van Glutenvrijtotaal bv geldt het volgende eigendomsvoorbehoud:
• Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper heeft of zal verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
• Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die de verkoper uit hoofde van de doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
• De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
• Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de verkoper gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
• Dit vermindert niets aan de overige rechten die de verkoper toekomen.


Ten aanzien van onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, tenzij Diepvriesmarkt.nl de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging van de koper. Het staat Diepvriesmarkt.nl vrij deze voorwaarden te wijzigen; deze wijzigingen zijn bindend te rekenen vanaf 14 dagen nadat zij door Diepvriesmarkt.nl zijn bekend gemaakt.